Luns 03 de Agosto de 2020

A Deputación de Ourense aproba investir máis de 8,2 millóns en novas medidas contra o COVID-19


 

Na sesión extraordinaria celebrada hoxe, ademais das accións sanitarias, sociais e económicas, a institución que preside Manuel Baltar aprobou tamén a declaración de loito oficial na provincia, que se prolongará ata o fin da pandemia, polas vítimas do coronavirus

Ourense, 29 de abril de 2020.- O pleno da Deputación de Ourense aprobou hoxe, en sesión extraordinaria celebrada no Pazo Provincial, destinar un orzamento de máis de 8,2 millóns de euros para poñer en marcha novas iniciativas para facer fronte á crise sanitaria, social e económica do COVID-19 na provincia de Ourense, sendo unha das liñas prioritarias do goberno que preside Manuel Baltar as axudas a autónomos, comercio e Pemes, que son máis de 4.000 en toda a provincia de Ourense. Ademais das medidas sanitarias, sociais e económicas, o pleno aprobou a declaración de loito oficial na provincia, ata o fin da pandemia en Ourense, polas vítimas do COVID-19.

Entre as medidas para os autónomos, con axudas directas, tamén se aprobou unha liña para traballadores que foron despedidos ou que se atopan nun ERTE, así como accións de apoio económico para Pemes, medidas todas elas compatibles co Plan EmpregOU 2, que destinará aos concellos da provincia unha cantidade económica para que poidan facer contratacións.

Así mesmo, destacan unha serie de convenios que a Deputación asinará coa CEO e a Federación Provincial de Comercio co obxectivo de poñer en marcha unha plataforma de venda online exclusivamente provincial e, pola outra banda, co Colexio de Economistas de Ourense para implementar un portelo único empresarial para asesorar ás Pemes e autónomos da provincia; ademais da colaboración co Colexio de Psicólogos e co de Enxeñería Informática, para potenciar as posibilidades do teletraballo.

Tamén, dentro das medidas aprobadas para facer fronte á crise do COVID-19, están as axudas directas a entidades sociais e a colaboración coa Xunta de Galicia e con catro concellos da provincia para poñer en marcha infraestruturas socio-sanitarias. Estas medidas complementan as iniciativas xa postas en marcha pola Deputación ao longo desta crise sanitaria, como os 1,7 millóns de euros dedicados a gasto social, 400.000 euros para a compra de material sanitario, o reforzo dos servizos de teleasistencia e os de axuda no fogar, e os novos programas “ BenOurense Veciñ@ s”, para as persoas que vivan soas, e “ ComerciOU”, para que as persoas que se atopen nun momento de vulnerabilidade poidan investir no comercio local.

Na sesión plenaria de hoxe estreouse o novo sistema de xestión e retransmisión de plenos, que conta entre as súas funcionalidades coa posibilidade de voto electrónico, pantallas para o público e deputados, realización automática e elaboración de videoacta, ademais dun servizo de mediateca.

A totalidade dos acordos do pleno foron os seguintes:

DECLARACIÓN DE LOITO OFICIAL NA PROVINCIA DE OURENSE POLAS VÍTIMAS DO VIRUS COVID-19

Ao comezo do pleno, o presidente Manuel Baltar deu lectura á seguinte proposta de resolución sobre a declaración de loito oficial:

Declaración de loito oficial na provincia de Ourense polas vítimas do virus COVID-19.

O pasado 11 de marzo de 2020 a Organización Mundial da Saúde declarou o estado de pandemia internacional #ante a rápida propagación, a escala mundial, do coronavirus COVID-19. O consecuente estado de emerxencia de saúde pública, de dimensións planetarias, deu lugar a unha situación excepcional e sen precedentes, cun enorme impacto, social, económico e cultural, cuxas consecuencias últimas aínda non son predicibles por completo, pero cuxos efectos máis inmediatos manifestáronse, desde o primeiro momento, no conxunto da sociedade.

A provincia de Ourense non é allea ao drama internacional desatado pola pandemia, e desde o minuto uno os veciños, coa mesma ejemplaridad demostrada polo resto da cidadanía galega e española, afrontamos esta crise inédita co espírito colectivo de decisión, consenso, sacrificio e solidariedade que esixen os grandes desafíos. Este espírito trasladouse da veciñanza aos axentes sociais e ás institucións, sen excepcións, expresando unha vontade clara e sen vacilacións de facer fronte á pandemia, vontade que, entre todos, debemos manter, como o noso principal activo para derrotar á enfermidade.

Esa vontade colectiva convive sen contradición, como non podía ser doutro xeito, coa profunda dor pola morte de moitos, demasiados, ourensáns, vítimas do coronavirus. No momento en que se redacta esta proposta, transcorreron xa algunhas horas desde que a cifra de falecidos en Ourense superase a centena. Por desgraza, serán máis no momento en que esta mesma proposta debátase #ante o pleno da Corporación. E estes momentos de dor e incerteza ven agravados, se cabe, pola triste circunstancia de que as necesarias medidas de restrición da mobilidade social, decretadas co fin de evitar no posible a expansión da enfermidade, afectan tamén á celebración dos ritos funerarios cos que, desde sempre, damos o último adeus aos nosos mortos.

Por isto, procede que desde o Pleno da Deputación Provincial de Ourense, o concello dos concellos, a asemblea onde están representados os veciños da provincia, declárese o loito oficial polas vítimas do COVID-19, nun xesto simbólico de compaixón coa dor dos nosos e do conxunto das persoas que habitamos este planeta. Con este xesto honramos a memoria dos que nos deixaron, aos que nunca esqueceremos, á vez que expresamos o noso compromiso en defensa da vida e da dignidade.

Polo exposto, proponse que o Pleno da Corporación adopte o seguinte acordo:

Declarar o loito oficial na provincia de Ourense polas vítimas do coronavirus COVID-19, con efectos desde o día da data e ata o cesamento da pandemia na provincia. Durante este período, as bandeiras oficiais nas institucións provinciais ondearán a medio mastro e lucirán crespóns negros en sinal de loito.

DACIÓN DE CONTA DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DA DEPUTACIÓN DE 2019

Acordo:

1.- Aprobar a liquidación do orzamento xeral do 2019 da Deputación Provincial de Ourense, Inorde, Consorcio Provincial de Ourense para a prestación do servizo contra incendios e salvamento e do Consorcio de Augas de Valdeorras.

APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA Nº 2/2020, DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO DOS ORZAMENTOS DA DEPUTACIÓN PARA 2020

Acordo:

1º) Validar a resolución da Presidencia n.º 2020/2813, do 17 de abril, de aprobación da modificación orzamentaria n.º 2/2020, de crédito extraordinario e suplemento de crédito, dos orzamentos da Deputación Provincial para o exercicio 2020; e ordenar a publicación no Boletín Oficial da Provincia do contido íntegro da resolución validada.

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA Nº 3/2020, DE BAIXAS POR ANULACIÓN DE CRÉDITOS, SUPLEMENTO DE CRÉDITOS E CRÉDITOS ORZAMENTARIOS E MODIFICACIÓN DAS BASES DE EXECUCIÓN DOS ORZAMENTOS DA DEPUTACIÓN PARA O EXERCICIO 2020

Acordo:

1) Aprobar inicialmente o expediente de modificación orzamentaria n.º 3/2020, de baixas por anulación de créditos, suplemento de créditos e créditos orzamentarios e modificación das bases de execución dos orzamentos da Deputación Provincial de Ourense para o exercicio 2020; e someter o acordo a información pública, mediante anuncio que se publicará no Boletín Oficial da Provincia, por prazo de quince días hábiles.

APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROGRAMA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA COAS ENTIDADES LOCAIS BENOURENSE INFANCIA PARA CONCESIÓN DE AXUDAS PARA SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DE ATENCIÓN Á INFANCIA PARA O 2020

Acordo:

1º) Estimar a alegación formulada polo concello da Bola, no sentido de aceptar a modificación solicitada pero estendendo esta a a supresión total do requisito dun período de funcionamento mínimo de servizos subvencionado, quedando a base 2ª redactada da seguinte maneira:

Poderán obter subvención as corporacións locais de menos de 20.000 habitantes, da provincia de Ourense, que conten cun servizo complementario da súa titularidade, xestionado de forma directa ou indirecta, que organice o coidado dos nenos nun grupo, coa finalidade de contribuír ao seu benestar e favorecer a conciliación laboral e familiar mediante a garda e custodia dos menores, funcione baixo un calendario coñecido e sistemático, con reserva de praza previa e unha regulación para a cobertura das prazas.

Para estes efectos, a imposibilidade de funcionamento dos servizos como consecuencia das restricións legais impostas pola pandemia do COVID 19 non impedirá a concesión e xustificación das subvencións, sempre que as entidades locais beneficiarias xustifiquen o gasto realizado para o mantemento estrutural destes servizos sen prexuízo da paralización da súa prestación efectiva. Quedan expresamente excluídos deste programa os servizos exclusivos de ludoteca, actividades de formación/capacitación complementarias á escolar e desenvolvidas no curso escolar (actividades extraescolares), actividades deportivas ou de lecer realizadas polo concello durante o curso escolar, e outras de natureza análoga ás anteriores.

2º) Aprobar definitivamente o Programa de cooperación económica coas entidades locais BenOurense Infancia para concesión de subvencións para Servizos Complementarios de atención á infancia para o exercicio 2020, ordenando a súa publicación no BOP e na sede electrónica da Deputación Provincial.

APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DAS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA CON ENTIDADES BENOURENSE PARA O SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR BÁSICO 2020

Acordo:

1º) Aprobar inicialmente a modificación do programa Benourense SAF, nos seguintes termos: A) Modifícase a base VI do programa, que queda redactada como segue: Xustificación e pago. A subvención prevista no presente Programa entenderase automaticamente concedida ás entidades locais adheridas regularmente conforme coa base IV.

APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DO PROGRAMA DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS E COA ENTIDADE LOCAL MENOR DE BERÁN EN MATERIA DE EMPREGABILIDADE CORRESPONDENTE Ao EXERCICIO 2020

Acordo:

1º) Modificar o Programa Provincial de Cooperación cos Concellos e coa Entidade Local Menor de Berán en materia de Empregabilidade correspondente ao exercicio 2020 (publicado no BOP do 16 de xaneiro de 2020), nos seguintes termos:

a) As contías das subvencións por concello increméntanse en 20.000 euros. A contía da subvención á entidade local menor de Berán increméntase en 10.000 euros.

Con todo, no caso dos concellos que non se teñan adherido ao programa inicial, publicado no BOP do 16 de xaneiro de 2020, unicamente poderán obter a parte correspondente á ampliación da subvención, seguindo o procedemento recolleito no apartado c).

b) A ampliación das subvencións para os concellos adheridos ao programa inicial e para a entidade local menor de Berán terá carácter automático a partir do día seguinte ao da aprobación definitiva desta modificación do programa, sen necesidade de que estes realicen ningún trámite. Sen prexuízo disto, as entidades beneficiarias que desexen renunciar á subvención, poderán facelo, comunicándoo por escrito á Deputación no prazo máximo dun mes desde a publicación no BOP da aprobación definitiva da modificación.

c) Os concellos que non se adheriron no seu día ao programa inicial, poderán con todo acollerse á ampliación aprobada con esta modificación, presentando o formulario de adhesión previsto nas bases do programa publicadas no BOP do 16 de xaneiro de 2020, acompañado da declaración do conxunto de axudas ou subvencións públicas solicitadas pola entidade ou que lle fosen concedidas para o financiamiento das actividades para as que se solicita subvención.

APROBACIÓN INICIAL DAS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA BENOURENSE VECIÑ@ S DE COOPERACIÓN COAS ENTIDADES LOCAIS PARA O FINANCIAMIENTO DE GASTOS SOCIAIS DERIVADOS DO COVID-19

Acordo:

1º) Aprobar inicialmente as bases reguladoras do programa Benourense Veciñ@ s de cooperación coas entidades locais para o financiamiento da prestación de servizos sociais no exercicio 2020.

1. Constitúe o obxecto destas bases a regulación da convocatoria pública, por parte da Deputación Provincial de Ourense, para a tramitación e concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, destinadas aos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes, para o co- financiamiento de servizos sociais prestados no exercicio 2020 como consecuencia da epidemia do COVID 19.

2. Para estes efectos, serán subvencionables ata o 50 % dos gastos correntes municipais correspondentes á política de gasto 23 “Servizos Sociais e promoción social” recollida no anexo I da Orde EHA/3565/2008, do 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos orzamentos das Entidades Locais, @teniendo en cuenta as seguintes regras especiais:

a) Non serán subvencionables os gastos municipais que xa dispoñan de financiamiento a través dos outros programas de cooperación aprobados pola Deputación Provincial para o exercicio 2020.

b) Os gastos deberán corresponder a servizos, actuacións ou prestacións realizadas entre o 14 de marzo e o 31 de outubro de 2020.

c) En todo caso, e sempre que respecten as limitacións indicadas nos apartados a) e b) anteriores, consideraranse subvencionables incluídos os gastos relacionados no artigo 1.2 da Real Decreto Lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID – 19.

d) No caso de que os servizos sexan prestados polas mancomunidades de concellos e cumpran os requisitos indicados nos apartados anteriores, serán subvencionables as achegas municipais correspondentes aos devanditos gastos mancomunados.

3. Dada a natureza e finalidade deste programa, a súa tramitación terá carácter urxente, reducíndose á metade os prazos legalmente previstos e dándose preferencia na súa tramitación por parte das unidades administrativas da Deputación Provincial.

Para as subvencións previstas neste programa, existe crédito extraordinario na aplicación 23111 / 46208 do orzamento xeral da Deputación Provincial de Ourense para o exercicio 2020, por importe de 150.000,00 € (cento cincuenta mil euros).

RATIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN DE SUSPENSIÓN DA APLICACIÓN DAS TARIFAS DO SERVIZO DE ESTACIONAMENTO DE VEHÍCULOS NOS TERREOS ANEXOS Ao HOSPITAL SANTA MARÍA NAI

Acordo:

-Acordar a suspensión da aplicación das tarifas do servizo de estacionamento de vehículos nos terreos anexos ao Hospital Santa María Nai, con efecto desde as 00:00 horas do día 9 de abril de 2020 e ata as 23:59 horas do día 3 de maio de 2020.
A suspensión acordada terá carácter xeral para todo tipo de usuarios. Co fin de garantir a prioridade de uso do estacionamento polos empregados públicos do Servizo Galego de Saúde, nos supostos en que se advirta a existencia dun risco de saturación do estacionamento a empresa concesionaria poderá limitar o acceso unicamente ás persoas que acrediten a súa condición de empregados públicos do SERGAS.

-En compensación polas tarifas deixadas de percibir durante o período de suspensión, a concesionaria queda exonerada do pago a esta Deputación do canon concesional correspondente ao exercicio 2020.

-A concesionaria compensará aos usuarios suxeitos a tarifas especiais polos días xa abonados correspondentes ao período de suspensión coa extensión da vixencia dos bonos polo número de días nos que se aplique a suspensión.

APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN DAS BASES REGULADORAS DAS AXUDAS PARA PROXECTOS EMPRESARIAIS Ou DE AUTOEMPREGO EN MUNICIPIOS RURAIS DE MENOR POBOACIÓN DO PROXECTO EMPRENDOU

Acordo:

1º) Aprobar a modificación das bases reguladoras das subvencións para proxectos empresariais ou de autoemprego en municipios rurais de menor poboación, no marco do proxecto EmprendOu, publicadas BOP núm. 121 de data 29.05.2019, nos seguintes termos:

Constitúe o obxecto destas bases a regulación da tramitación, concesión e xustificación das subvencións que outorgue a Deputación Provincial de Ourense, en réxime de concorrencia non competitiva, a persoas físicas que leven a cabo proxectos empresariais e/ou de autoemprego en municipios rurais en declive demográfico da provincia de Ourense durante o exercicio 2019 e no exercicio 2020, no marco do proxecto EmprendOU.

Entre os requisitos figuran: estar dado de alta como residente no padrón dalgún dos municipios ourensáns elegibles recolleitos no anexo I das presentes bases; non ter traballado, nin recibido accións educativas ou formativas no día natural anterior ao comezo da actividade empresarial, nin ter desenvolvido dentro do mesmo concello unha actividade empresarial que motiva a súa inclusión nalgún réxime de seguridade social por conta propia ou como ejerciente nunha mutualidad colexial, no período de tres meses inmediatamente anteriores ao día de inicio da actividade pola que solicita subvención.

Para o financiamiento de subvenciónelas obxectos desta convocatoria existe crédito adecuado e suficiente na aplicación orzamentaria 2411/48900 dos orzamentos da Deputación de Ourense. A subvención á que poderán acceder as persoas solicitantes consistirá nunha axuda económica equivalente ao 75% do salario mínimo interprofesional por cada mes de exercicio efectivo da actividade subvencionada, cun mínimo de 6 meses e un máximo de 12 meses. Estes períodos terán que cumprirse antes do 31 de decembro de 2020, data límite ata a que se subvencionarán os proxectos presentados.

As solicitudes poderán presentarse en calquera momento desde a publicación da convocatoria e ata o 30 de xuño de 2020. A actividade profesional ou empresarial deberá manterse durante un prazo mínimo ininterrompido de 6 meses, contados a partir da data de alta na actividade.

Deja una respuesta