Xoves 21 de Marzo de 2019

OURENSE PODERÍA SER A PRIMEIRA CIDADE DE GALICIA CUN PLAN ADAPTADO Á LEI DO SOLO DE GALICIA DE 2016


Ante as manifestacións vertidas o pasado día 19 do presente mes e ano pola redacción do periódico Faro de Vigo, facendo referencia a cuestións expostas, como experto en urbanismo, por D. Benito Igrexas, como Presidente da Federación de Empresas Inmobiliarias, o Concelleiro de Urbanismo do Concello de Ourense quere trasladar aos cidadáns o seguinte: Aprobar un Plan Xeral é sumamente complexo, non só para Ourense, iso reflíctese nas múltiples resolucións xudiciais anulando plans que se consideraban modelos (exemplo. Vigo, Ourense, Toledo, Santander, Xixón, Zamora entre outros), que indican que as diferenzas de criterios son importantes e discutibles, polo que hai que actuar con suma prudencia, coñecemento profundo da materia e baseándose en informes de técnicos expertos das administracións.- E no caso de Ourense, co seu plan xeral xa aprobado inicialmente, con todos os informes sectoriais favorables, adaptado á nova Lei do Solo de Galicia de 2016 e demais disposicións legais actuais, estando nestes momentos listo para a súa aprobación provisional e remisión á Xunta para o seu informe preceptivo, é claro que está moi por diante na tramitación que o Concello de Vigo (que se pon como exemplo) e do resto de Galicia, de tal forma que o camiño que queda a Vigo para alcanzar a nosa situación procedimental, é longo e complexo e a ordenación provisional aprobada inicialmente non poderá ter unha validez de máis de tres anos, coa obrigación de redactar e aprobar un novo plan xeral, que este concello de Ourense xa ten e por tanto xa percorreu todo ese camiño.- En consecuencia todos deberiamos sumar, no sentido que marcan colectivos como a CEO ou o colexio de arquitectos, para que conseguir canto antes a aprobación definitiva do plan xeral que temos moi avanzado e despois de máis de 8 anos de traballos realizados, o que faría posible actuacións económicas e sociais xeradoras de emprego para esta cidade e evitando o custo en tempo e diñeiro dun novo plan cuxa tramitación se demoraría 10 anos e cun gasto engadido superior aos 2 millóns de euros, cuxas consecuencias sufrirían todos os cidadáns desta cidade.- Compartimos a preocupación manifestada de que é conveniente ter un plan xeral aprobado canto antes e nesa tarefa leva este Goberno traballando intensamente estes tres últimos anos, con todo non se debe frivolizar con este tema, nin de se é conveniente ou non unha nova exposición ao público e moito menos facer responsable ao actual Goberno municipal sobre a paralización ou non aprobación do plan xeral en , encomiando outras actuacións como as do Concello de Vigo que o único que acaba de facer é aprobar, por certo cun amplo consenso social e político, unha ordenación provisional para unha parte do seu territorio.- Por outra banda non é certo que Ourense sexa a última gran urbe sen PXOM, os cidadáns deben saber que non estamos peor que outras cidades de Galicia. Ourense ten un plan vixente de 1986 coa normativa adaptada no ano 2012, así que non é certo que careza de plan xeral, outra cousa é que non estea adaptado á lexislación actual de 2016, como por certo ocórrelle a outras capitais, así por exemplo Pontevedra ten un Plan de 1989, Vigo de 1993, Lugo ten un parcialmente aprobado de 2011, Ferrol do ano 2000, etc. É dicir realmente atopámonos en mellor situación que outros moitos e coa vantaxe de poder ser o primeiro plan de Galicia adaptado á vixente Lei do 2016. En consecuencia procede sumar entre todos para conseguir este fin.- Por último en canto á conveniencia de nova exposición ao público do plan temos que lembrar que o urbanismo, é dicir, ordenar unha cidade, implica decidir entre criterios e solucións moi diversas e, ás veces, contrapostas, por iso as opinións de colectivos e cidadáns son moi relevantes pero implican un labor de encaixe moi díficil, por iso, se como informaron os técnicos non é legalmente esixible, podería xerar un eterno bucle de exposicións como consecuencia do debate entre as varias posturas, lexítimas en todo caso, que suscita planificar o futuro dunha cidade, que en ningún caso van garantir maior legalidade, senón que posiblemente xérense novos conflitos e desde logo unha nova demora na tramitación e aprobación , superior a 2 anos e iso sen maior seguridade xurídica, nin consenso, que os actualmente existentes.-

Deja un comentario